Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web divebarcelona.com

DIVE  (http://www.diveuniverse.com) és un domini d’Atelier Ex-Labs S.L amb NIF B-65435945,inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42199, foli 187, fulla núm. B 403782  i domicili al carrer Tenor Vinyes, 14, 08021 i adreça hola@divebcn.com.  Mitjançant el domini divebarcelona.com, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web divebarcelona.com

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals de DIVE Barcelona atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal divebarcelona.com sota criteris de bona fe.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de DIVE els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal divebarcelona.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a de DIVE l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de DIVE, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: DIVE explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.
Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a DIVE conforme a les disposicions vigents.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web divebarcelona.com
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de DIVE, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de DIVE, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

 1. A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal divebarcelona.com, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals durant un període de 10 anys, amb possibilitat de renovació. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per DIVE, us podeu adreçar a hola@divebcn.com.

Finalitat del fitxer: la informació facilitada s’utilitzarà per:

 • Publicitat i prospecció comercial
 • Comerç electrònic
 • Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa
 1. B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web divebarcelona.com.

DIVE utilitza galetes (cookies) i altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permeten la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica divebarcelona.com o per a mesures i dades d’audiències anònimes.

Responsabilitat en relació amb els continguts

DIVE es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

DIVE no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal divebarcelona.com

Subscripcions: Newsletter

La subscripció del Newsletter que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de DIVE. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització a DIVE per a aquest tipus de comunicacions.

Generalitats

Atelier Ex-Labs SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

DIVE no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

DIVE podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre DIVE i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.